Sunrise at Lake Monroe in Sanford FL

Sunrise at Lake Monroe in Sanford FL